آخرین اخبار و رویدادها

 ورزش شرکت ها، مسکو 2022

شرکت های عضو انجمن

درباره انجمن
انجمن ورزش شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران IACS عضو فدراسیون جهانی ورزش شرکت‌ها WFCS، موسسه ای است غیر دولتی و داوطلبانه، متشکل از ‌شرکت های عضو تا با همکاری فدراسیون ورزش کارگری و سایر فدراسیون ها و نهادها، برای توسعه فعالیت های ورزشی و سبک زندگی فعال در حوزه های کارفرمایی و سرمایه انسانی شرکت ها اقدام کند.

فهرست