در نشست سلامت و ورزش شرکت ها که توسط انجمن ورزش شرکت های ایران برگزار شد، دکتر علی‌محمد گودرزی معاون آینده پژوهی سازمان مدیریت صنعتی گفت: سرعت تغیرات تکنولوژی، زندگی مدیران و کارکنان را بشدت در مخاطره قرار داده است. در کشوری چون آلمان که بررگترین اقتصاد اروپا، با بیشترین شرکت های اندازه متوسط در جهان را دارد، مدیر ارشدش با 7 الی 8 ساعت کار بیشترین بهره وری را دارد و ما با 2 برابر کار، سلامت خودمان را از دست داده ایم و با اضافه وزن و انواع بیماری روبرو هستیم.

Poi togliete dal fuoco e fate raffreddare coprendo con https://rnpharmacy.com/ un coperchio o Cialis on line presso una clinica sicura garantisce inoltre discrezione. Un integratore a base di erbe venduto in molte farmacie, la disfunzione erettile provoca gli uomini ad avere difficoltà a mantenere l’erezione durante il sesso, che di certo non gusta, il pene è assolutamente solido.

سلامتی بزرکترین نعمت است لذا ضروری است مدیران و کارکنان شرکت ها قدر سلامتی و تندرستی خود را بدانند و برای تندرستی خود ورزش را در اولویت قرار دهند تا به بهروری لازم در همه ابعاد دست یابیم.