دیدار رییس انجمن ورزش شرکت های ایران با مدیرعامل شرکت مخابرات

سیدامیر حسینی رئیس انجمن ورزش شرکت ها با سید مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران دیدار و درباره ی اهداف و ماموریت انجمن ورزش شرکت ها گفت و گو کرد.

مجیدصدری در هنگام مدیرعاملی شرکت رایتل حامی جدی ورزش در محیط کسب و کار بود.

در این جلسه با توجه به بیش از ۲۶هزار کارکنان تحت پوشش شرکت مخابرات ایران در خصوص عضویت در انجمن استفاده از ظرفیت های انجمن برای توسعه شادابی و سلامت و ارتقا بهروری کارکنان شرکت مخابرات تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، طرح حمایت از زیر ساخت های ارتباطی و توسعه ورزش مدارس شبانه روزی مناطق محروم، جهت بررسی و مساعدت ببه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارائه شود .

در دوران مسئولیت مهندس صدری در شرکت رایتل، ایشان یکی از حامیان اصلی توسعه ورزش کارگری بودند و با حمایت ایشان کارگران در مسابقات جهانی ریگا ۲۰۱۷ خوش درخشیدند.