رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی منصوب شد

با حکمی از سوی سیدامیر حسینی رئیس انجمن ورزش شرکت های ایران، کاوه صدقی به عنوان رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی انجمن منصوب شد. کاوه صدقی کارآفرین و قهرمان اسکیت ایران و قهرمان صنعت کشور در سال ۱۳۹۷ مدیر عامل هولدینگ IFITPRO با بیش از ۱۰۰۰مربی و کارمند…

ادامه... رئیس کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی ورزشی منصوب شد