1. خانه
  2. اخبار
  3. مسابقات جهانی ورزش شرکت ها به تعویق افتاد

مسابقات جهانی ورزش شرکت ها به تعویق افتاد

بر اساس ابلاغیه رئیس فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها مسابقات جهانی ورزش شرکت ها به ماه جون سال ۲۰۲۱ انتقال پیدا کرد.در ادامه به متن نامه آقای ددیربسیر به کشورهای عضو اشاره میشود.

دوستان گرامی
نخست همدردی خود را با کسانی که درگیر این ویروس پاندمیک هستند ابراز می دارم. در برهه ای از تاریخ هستیم که بشریت درتلاش است تا تاثیرات این بیماری را کاهش دهد. اکنون زمانی است که جامعه ورزش نیزباید تعهدات و مسئولیت خود را همانگونه که قبالً نیز عهده دار بوده است به عرصه نمایش بگذارد. همانگونه که مستحضرید برگزاری رویدادهای ورزشی جهانی همانند بازیهای جهانی ورزش شرکت ها با هزاران شرکت کننده از ۷۰ کشور دنیا مستلزم تمهیدات پیچیدهای می باشد و که بر این دلالت دارد که هزینه های چشمگیری نیزبرای این رویدادمتحمل گردیده است. به تعویق افتادن این رویداد ورزشی بحث های مفصل و تعهدات سهامداران، سازمانهای ورزشی و مسئولین ملی واروپایی رادر برداشته تا برای شما یک رویدادورزشی را تضمین نمایند وهمچنین یک مدل اقتصادی برای همه ترسیم گردد.
درپی آنچه فرای این اتفاق غیرقابل پیش بینی حادث گردید وهمچنین بادرنظر گرفتن اتفاقات مشابهی که دررابطهبا دیگر رخدادهای بین المللی مهم ورزشی روی داده است؛ فدراسیون جهانی ورزش و شرکت ها تصمیم گرفت تادر ارتباط نزدیک با سازمان برگزار کننده یونانی این رویداد ورزشی،سومین دوره مسابقات جهانی ورزش شرکت هارا به ماه جون سال ۲۰۲۱ به تعویق بیندازد. قاعدتاً روز دقیق نیزبه زودی اطالع رسانی خواهد شد.در همین راستا کشور یونان با توجه به این اتفاق پیش بینی نشده قانونی را تصویب کرده که به مشاغل صنعت
گردشگری این اجازه را می دهد تا کوپن های ۱۸ ماه را برای هتل ها، حمل و نقل ودیگر سرویس ها صادر نماید.به تعویق افتادن این رویداد ورزشی سلامت و همچنین ابعاد اقتصادی را برای همگان به همراه خواهد آورد. در راستای منافع همه و با توجه به این وضعیت استثنایی و سخت از شما تشکر می کنیم تا به سازمان برگزار کننده زمانی اندک را داده تا بتواند دوباره به سازمان دهی این رویداد بپردازد.آنها به زودی با شما در ارتباط خواهند بود، البته با یک وقفه کوتاه و تمام اطلاعات مورد نیاز و لجستیکی را در اختیار شما قرار خواهند داد با انعطافپذیری و ثبات قدم ما به آنچه که عشق و احساس مشترکمان که همان ورزش می باشد بر خواهیم گشت.


فهرست